střední škola grafického designu

Navigace pro uchazeče

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: PaedDr. Hana Hrzalová
Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě

Výchovné poradenství zahrnuje:

  • péči o žáky se specifickými poruchami učení (SPU),
  • péči o žáky mimořádně nadané,
  • poskytování individuálních konzultací pro rodiče, žáky a učitele.

Problematice výchovného poradenství se věnují všichni pedagogičtí pracovníci. Vedoucí výchovného poradenství vede evidenci žáků, sleduje jejich růst, spolupracuje s rodiči a třídními učiteli. Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 11 a 12.

Pedagogicko-psychologická poradna
Detašované pracovisště Praha 12
Barunčina 11
Praha 4-Modřany
tel.: +420 241 772 412, +420 241 774 672
email: info@ppp-modrany.cz

Prevence sociálně patologických jevů

Metodik prevence: MgA. Ondřej Vodák
Konzultační hodiny: po dohodě

Podstatou školské primární prevence je předcházení vzniku rizikového chování u osob, u kterých se ještě rizikové chování nevyskytlo. V širším slova smyslu se jedná o výchovu ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování, k rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací.

Škola má zpracovaný minimální preventivní program se zaměřením na následující témata:

  • závislosti,
  • šikana,
  • kyberšikana,
  • poruchy příjmu potravy,
  • problematika partnerských vztahů a sexuality.

Škola připravuje aktivity pro žáky – besedy s odborníky.

Jednorázové akce – lyžařský kurz, sportovní kurz, návštěva divadelních představení.

K dispozici u školního metodika je adresář institucí, zabývajících se problematikou sociálně patologických jevů.

Ve škole mají žáci k dispozici schránku důvěry.