střední škola grafického designu

Navigace pro uchazeče

Maturitní zkouška

Úplné studium na naší střední škole je zakončené maturitní zkouškou — bez ní není studium uznáváno. Úspěšné splnění maturity také umožňuje studentům pokračovat na vysoké, případně vyšší odborné školy (katalog vysokých škol naleznete na webu www.vysokeskoly.cz/katalog-vs).

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Ve společné části se žáci přihlašují ke dvěma povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušky z českého jazyka a literatury, v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka nebo matematiky. Profilová část – povinnou zkouškou je zkouška z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka, z dějin výtvarné kultury a z technologie a praktických cvičení. Povinnou součástí profilové MZ je rovněž praktická maturitní zkouška.

Žáci mají rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky z předmětu DGF a EPR.

Naše škola dosahuje každý rok velmi dobrých výsledků ve společné části maturitní zkoušky. Do všech projektů, které již proběhly, lze nahlédnout na vysledky.cermat.cz, kde jsou celkové výsledky všech škol. Určitě Vám to pomůže v rozhodování při výběru kvalitní střední školy.

Harmonogram maturitní zkoušky 2024

Do 1. 12. 2023 – odevzdání přihlášky k MZ pro jarní termín.

Do 20. 12. 2023 – předá škola žákům výpis z přihlášky.

Od 2. 1. 2024 – zahájení registrace na výsledkovém portálu žáka.

Do 31. 3. 2024 – podávání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka pro konání MZ v jarním zkušebním období.

Do 31. 3. 2024 – odevzdání žákovského seznamu literárních děl.

2. 4. 2024 – písemná práce z ČJ od 8.00 hod.

3. 4. 2024 – písemná práce z AJ od 8.00 hod.

Od 16. 4. do 29. 4. 2024 – praktická MZ

2. 5. 2024 – didaktické testy z AJ společné části MZ od 13.30 hod.

3. 5. 2024 – didaktické testy z ČJ společné části MZ od 8.00 hod.

Do 15. 5. 2024 – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol

13. 5.-17. 5. 2024 svatý týden

20. 5.-24. 5. 2024 – Období konání profilových zkoušek – ústní MZ

Termíny pro podzimní zkušební období

Do 25. 6. 2024 – Podání přihlášky k MZ pro podzimní zkušební období

Do 30. 6. 2024 – podávání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka pro konání MZ v podzimním zkušebním období.

Do 5. 7. 2024 – předá škola žákům výpis z přihlášky.

Do 10. 9. 2024 – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol.

Maturitní témata

Kritéria hodnocení

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Žáci si mohou výsledek jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (např. na gymnáziích směřuje výuka v cizím jazyce na dosažení úrovně B2, v dalším cizím jazyce pak na úroveň B1). Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může ředitel školy povolit také u jedné nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části,
didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2023/2024 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2024. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2024.

Obecné dokumenty k maturitní zkoušce